i-Medical® Sản phẩm

Tất cả sản phẩm y tế được sản xuất và phân phối bởi i-Medical® đều tuân thủ các yêu cầu của EU trong Chỉ thị 93 / 42 / EWG từ 14. 6.1993 về sản phẩm y tế, Chỉ thị sửa đổi 2007 / 47 / EU từ 29. 3.2007, Luật về sản phẩm y tế của Đức (MPG) được đăng ký tại Đức theo quy định và được cung cấp với ký hiệu CE.

NEW: iCTDIFF now available!